توانمندسازی مدیران به ابزارهای آنلاین

 

امروزه داشتن وب سایت و ی ا حضور در شبکه های اجتماع ی از الزامات ماندگاری در بازار رقابت ی می باشد و همه کسب و کارهای می دانند برای باقی ماندن در بازار رقابت با ید در نتا یج جستجوی مشتریان بالقوه خود ظاهر شوند و نکته مهم تر اینکه تنها ظاهر شدن کافی نیست و کاربران بای د با محتوای تولی دشده، ارتباط موثر برقرار کنند و در راستای اهداف ما عمل کنند. 

ولی دست ی ابی به این اهداف راحت نیست و هزینه های گزافی را برای سازمان ها و صاحبان کسب و کار در بردارد و مواردی همچون 

سرعت تغییرات فن آوری و تکنولوژی 

تنوع بسترها ی مبتن ی بر فضا ی وب و شبکه های اجتماع ی 

پیچیدگ ی و مبهم بودن مباحث فنی از جمله مباحث سئو 

روند رو به رشد تبلیغات و تولی د محتوا و… 

و…

موجب سردر گم ی و پیچی ده شدن ای ن مفاهیم برای مدی ران و صاحبان کسب و کار شده است.

ما در دوره توانمند سازی مدیران به ابزارهای آنالین سعی می کنیم به شما کمک کنیم تا مانند یک پزشک که با بررسی و اندازه گیری مواردی همچون تب و فشارخون و… به بررسی وضعیت بیمار می پردازد، شما هم بتوانید با بررسی موارد مهم و کاربردی همچون سرعت سایت،موارد امنیتی و … حال بستر انالین خودرا ارزیاب ی کنید وبا یادگیری اصطالحات و مفاهیم دیجیتال مارکتینگ با ادبیات این حوزه آشنا شوید و بتوانید ارتباط هدفمندی با نیروه ای این بخش برقرار کنید همچنین بتوانید گزارشا ت را بخوانی د،تحلی ل کنیدو در جلسات تصمیم گیر ی این واحد مشارکت فعال داشته باشید. 

 
 
 
 

سرفصل های این دوره 

  • شناخت و بررسی مهم ترین چالش های پیش رو مدیران وصاحبان کسب و کار ها 
  • آشنایی با کاربرد و تهدیدات – فرصت های مفاهیم جدید متاورس،بالکچین،رمزارزها ، NFTو… برای کسب و کارها 
  •  قراردادهای هوشمند و چالش های آن 
  • شناخت چالش تولید محتوا برای بسترهای آنالین و نحوه برخورد با این چالش از دیدگاه مدیریتی 
  • آشنایی با الگوریتم های موتورهای جستجوگر )گوگل( و چگونگی انجام قراردادهای سئو 
  • آشنایی با ابزارهای همچون QUAKE SEO -WHATH NIGHT
  • آشنایی با ابزارهای دورکار ی و کنترل و نظارت نیروهای دورکار 
  • تعیین شاخص های پایش عملکرد (KPI (برای واحد دیجیتال مارکتینگ 
  • برنامه ریزی و بودجه بندی تبلیغات اینترنتی و PR مارکتینگ 
  • و…
 

دوره آموزشی

دانشجویان DBA تمام گرایش ها و مدیران – صاحبان کسب و کار

مدت زمان 

10 جلسه 90 دقیقه ای 

مدرس 

محبوبه زارعی نویسنده،پژوهشگر و چهره برگزیده صنعت معدن تجارت در سال 1